แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ขั้นตอนการทำแบบสอบถาม : กรอกแบบสอบถาม -> ส่งแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสนักศึกษา :
 
2. เลขประจำตัวประชาชน :
 
3. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน:
  ทำงานแล้ว
ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่ได้ทำงานและมิได้ศึกษาต่อ
กำลังศึกษาต่อ
 


Loading...

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำ)
1. ประเภทงานที่ทำ :  
   ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ  พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ  อื่นๆ
2. ความสามารถพิเศษ :  
   ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านกิจกรรมสันทนาการ  ด้านศิลปะ  ด้านกีฬา  ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง  อื่นๆ
3. ชื่อตำแหน่งงาน :  
 
4. สถานที่ทำงาน
 
ชื่อหน่วยงาน:

ที่ตั้งเลขที่่ :
หมู่ที่ :
อาคาร/ตึก :
ชั้น :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
ตำบล/แขวง :
อำเภอ/เขต :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :    
5. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน :  
   
6. ท่านพอใจต่องานที่ทำหรือไม่ :  
   พอใจ  ระบบงานไม่ดี  ผู้ร่วมงานไม่ดี  ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา  ค่าตอบแทนต่ำ  ขาดความมั่นคง  ขาดความก้าวหน้า  อื่นๆ
7. ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร :    
   ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา  1 – 3 เดือน  4 – 6 เดือน  7 - 9 เดือน  10 - 12 เดือน  มากกว่า 1 ปี  เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานทำระหว่างศึกษา
8. งานที่ได้ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จหรือไม่ :    
   ตรง  ไม่ตรง
9. ท่านนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงาน :    
   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
10. การศึกษาต่อ :
   
   ต้องการศึกษาต่อ  ไม่ต้องการศึกษาต่อ

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
1. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน :
   ยังไม่ประสงค์ทำงาน  รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน  หางานทำไม่ได้  อื่นๆ (ระบุ)
2. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่ :
   มีปัญหา  ไม่ทราบแหล่งงาน  หางานที่ถูกใจไม่ได้  ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร  ขาดคนสนับสนุน  ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน  หน่วยงานไม่ต้องการ  เงินเดือนน้อย  สอบเข้าทำงานไม่ได้  อื่นๆ (ระบุ)
3. ท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ :
   ต้องการศึกษาต่อ  ไม่ต้องการศึกษาต่อ

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
1. ระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ :
 
2. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา เป็น:
   สาขาวิชาเดิม  สาขาวิชาใหม่
3. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา :
 
4. ประเภทของมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา/กำลังศึกษา :
   รัฐบาล  เอกชน  ต่างประเทศ
5. เหตุผลที่ทำให้ท่านศึกษาต่อ/กำลังศึกษา :
   เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง  ได้รับทุนศึกษาต่อ  อื่นๆ (ระบุ)
6. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา หรือไม่:
   ไม่มีปัญหา  ข้อมูลสถานที่ศึกษาต่อไม่เพียงพอ  คุณสมบัติในการสมัครเรียน  ขาดความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อ  ขาดแคลนเงินทุน  อื่นๆ

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) :
 
   ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  บัญชี  การใช้งานอินเตอร์เน็ต  การฝึกปฎิบัติจริง  เทคนิคการวิจัย  อื่นๆ  
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน :
 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน :
 
   
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา :
 
   

เงื่อนไข
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึก ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้อีกในภายหลัง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
 Best view 1024x768 , IE6+
Copyright © 2013 All Right Reserved by Bangkok Suvarnabhumi College  

ขับเคลื่อนโดย ISACs System
Mergo Company