แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ขั้นตอนการทำแบบสอบถาม : กรอกแบบสอบถาม -> ส่งแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสนักศึกษา :
 
2. เลขประจำตัวประชาชน :
 
3. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน:
  ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา
ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ
ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ
มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา
มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา
มีงานทำก่อนการจบศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ
4. การเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย):
  อยู่ในช่วงผ่อนผันเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์
ไม่ได้เป็นเพศชาย
5. การเป็นนักบวช:
  ไม่ได้เป็นนักบวช
อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา น้อยกว่า 3 เดือน
อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ปี
อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา มากกว่า 1 ปี
อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไม่มีกำหนด
 


Loading...

ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำ)
1. ประเภทงานที่ทำ :  
   ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ  พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ  อื่นๆ
2. ความสามารถพิเศษ :  
   ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านกิจกรรมสันทนาการ  ด้านศิลปะ  ด้านกีฬา  ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง  อื่นๆ
3. ประเภทกิจการ :  
 
4. ชื่อตำแหน่งงาน :  
 
5. สถานที่ทำงาน
 
ชื่อหน่วยงาน:

ที่ตั้งเลขที่่ :
หมู่ที่ :
อาคาร/ตึก :
ตรอก/ซอย :
ถนน :
จังหวัด :

ตำบล/แขวง :

รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :    
6. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน :  
   
6. ท่านพอใจต่องานที่ทำหรือไม่ :  
   พอใจ  ระบบงานไม่ดี  ผู้ร่วมงานไม่ดี  ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา  ค่าตอบแทนต่ำ  ขาดความมั่นคง  ขาดความก้าวหน้า  อื่นๆ
7. ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร :    
   ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา  1 – 2 เดือน  3 – 6 เดือน  7 - 9 เดือน  10 - 12 เดือน  มากกว่า 1 ปี  เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานทำระหว่างศึกษา
7. งานที่ได้ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จหรือไม่ :    
   ตรง  ไม่ตรง
8. ท่านนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงาน :    
   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด
9. การศึกษาต่อ :
   
   ต้องการศึกษาต่อ  ไม่ต้องการศึกษาต่อ

ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
1. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน :
   ยังไม่ประสงค์ทำงาน  รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน  หางานทำไม่ได้  ต้องการประกอบอาชีพอิสระ  อื่นๆ (ระบุ)
2. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่ :
   ไม่มีปัญหา  ไม่ทราบแหล่งงาน  หางานที่ถูกใจไม่ได้  ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร  ขาดคนสนับสนุน  ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน  หน่วยงานไม่ต้องการ  เงินเดือนน้อย  สอบเข้าทำงานไม่ได้  อื่นๆ (ระบุ)
3. ความต้องการทำงาน :  
   ทำงานในประเทศ  ทำงานต่างประเทศ
4. ประเทศที่ต้องการทำงาน :  
 
5. ตำแหน่งที่ต้องการทำงาน :  
 
6. ความต้องการพัฒนาทักษะ หลักสูตร :  
 
7. ความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน :
   ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล  ยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างทุกประเภท  ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน  ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทขายประกัน/ขายตรง  ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง
8. ท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ :
   ต้องการศึกษาต่อ  ไม่ต้องการศึกษาต่อ

ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
1. ระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษาต่อ :
 
2. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา เป็น:
   สาขาวิชาเดิม  สาขาวิชาใหม่
3. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา :